Wyświetl stronę jako pdf

Regulamin

Organizacyjny Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przylądek” w Łukowie

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przylądek” w Łukowie, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę organizacyjną, zakres działania oraz tryb pracy Ośrodka.

§ 2

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przylądek”  działa w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t.: Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.)
 2. Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (j.t.: Dz.U. 
  z 2022 r., poz. 2123);
 3. Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 530);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021 poz. 1960 ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249);
 6. Uchwałę Nr XXIV/233/2005 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania rządowego – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób 
  z zaburzeniami psychicznymi;
 7. Statut Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/327/2006 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 27 kwietnia 
  2006 r.;
 8. Niniejszy Regulamin.

§ 3

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Łukowskiego i działa w ramach przyznanych przez administrację rządową środków finansowych.
 2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Łukowie ul. Wojska Polskiego 61,21-400 Łuków.
 3. Nadzór bezpośredni nad działalnością Ośrodka sprawuje Starosta Łukowski.  
 4. Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Lubelski.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES I ZASADY DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 4

 1. 1.  Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przylądek” w Łukowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia  dla osób  dorosłych:
  1. przewlekle psychicznie chorych (typ A ),
  2. z niepełnosprawnością intelektualną (typ B).
 2. Ośrodek dysponuje 40 miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego.
 3. Do Ośrodka Wsparcia nie przyjmowane są osoby , które:
  1. ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki pielęgniarskiej;
  2. zagrażają własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych osób,
  3. są niezdolne do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
  4. osoby powyżej 60 roku życia.
 4. Ośrodek jest prowadzony w formie dziennego ośrodka wsparcia, od poniedziałku do piątku      w godzinach 8:00 - 16:00 przez cały rok, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie                 są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia, z miejsca zamieszkania lub innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu lub odwożenia po zajęciach.
 5. Dopuszcza się możliwość zamknięcia Ośrodka na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Termin zamknięcia Ośrodka ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników oraz ich rodziców/opiekunów oraz po poinformowaniu – z dwutygodniowym wyprzedzeniem – jednostki zlecającej oraz Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

§ 5

Ośrodek Wsparcia przyjmuje uczestników na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Nie dopuszcza się uczestnictwa w zajęciach Ośrodka osób bez decyzji kierującej.

CELE I ZADANIA

§ 6

 1. Celem działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia” Przylądek” w Łukowie dla osób 
  z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu      lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym 
  i społecznym, jest zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
 2. W celu realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje z rodziną i opiekunami uczestników, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, instytucjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświatowo-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 3. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
  1. wspieranie, rozwijanie i utrzymywanie samodzielności i zaradności życiowej uczestników, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i potrzeb;
  2. zapewnienie opieki psychologicznej, pedagogicznej i psychiatrycznej;
  3. tworzenie możliwości osobistego rozwoju;
  4. zwiększenie umiejetności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  5. integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym;
  6. rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczestników w zakresie organizacji czasu wolnego;
  7. rozwijanie umiejętności komunikowania się i kształtowania pozytywnych relacji 
   z otoczeniem;
  8. wdrażanie do czynności samoobsługowych;

ROZDZIAŁ III

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 7

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie z §14 rozporządzenia  w sprawie środowiskowych domów samopomocy.          
 2. Zakres świadczonych usług (rodzajów zajęć) jest dostosowany do potrzeb 
  i możliwości psychofizycznych uczestników.
 3. Usługi w Ośrodku są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.
 4. Ośrodek zapewnia uczestnikom:
  1. udział w treningach: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjnych, umiejętności spędzania czasu wolnego,
  2. poradnictwo i wsparcie psychologiczne,
  3. poradnictwo socjalne na rzecz Uczestników i ich rodzin,
  4. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  5. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
  6. terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
  7. spożywanie gorącego posiłku,
  8. usługi transportowe,
  9. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 8

 1. Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia „Przylądek” w Łukowie kieruje Dyrektor, który organizuje   i nadzoruje pracę wszystkich pracowników.
 2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, zatrudnia odpowiednio do potrzeb osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i jest ich bezpośrednim przełożonym oraz posiada upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka, opracowuje dokumentację regulującą funkcjonowanie Ośrodka, podejmuje działania o charakterze organizacyjnym.
 3. W czasie nieobecności Dyrektora w Placówce, zastępuje go wyznaczony pracownik                 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, z wyłączeniem spraw finansowych - zaciągania zobowiązań oraz spraw kadrowych - nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.   
 4. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Starosta Powiatu Łukowskiego.

§ 9

 1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska  :
  1. Dyrektor,
  2. Kierownik zespołu wspierająco-aktywizującego,
  3. Psycholog,
  4. Starszy pracownik socjalny,
  5. Starszy terapeuta zajęciowy,
  6. Terapeuta zajęciowy,
  7. Starszy Instruktor terapii zajęciowej,
  8. Instruktor terapii zajęciowej,
  9. Główny księgowy,
  10. Samodzielny referent ds. administracji,
  11. Samodzielny referent administracyjno - biurowy ds. kadr,
  12. Samodzielny referent ds. administracji – informatyk,
  13. Kierowca.
 2. Dopuszcza się  możliwość zatrudnienia innych pracowników  i specjalistów, odpowiednio        do zakresu i rodzaju usług świadczonych w Ośrodku.
 3. Szczegółowy opis zadań dla poszczególnych stanowisk określa Dyrektor w indywidualnym zakresie czynności, obowiazków i odpowiedzialności pracowników.
 4. Strukturę organizacyjną Ośrodka Wsparcia określa Schemat organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 10

 1. W celu określenia indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestnika oraz zakresu usług Dyrektor Ośrodka powołał w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Przylądek” zespół wspierająco-aktywizujący, w którego skład wchodzą: dyrektor oraz pracownicy merytoryczni o których mowa w § 9 ust. 1 lit. b do h.
 2. Do zadań zespołu wspierająco - aktywizującego należy m.in.:
  1. opracowywanie, monitorowanie i ocena realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco- aktywizującego, 
  2. prowadzenie zajęć aktywizujących i integracyjnych,
  3. współpraca z rodzinami i opiekunami oraz instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. udzielanie wsparcia uczestnikom w zakresie integracji społecznej,
  5. stworzenie uczestnikom możliwości osobistego rozwoju i podtrzymywanie nabytych umiejętności,
  6. organizowanie imprez kulturalnych,
  7. wspieranie uczestników i rodzin w sytuacjach kryzysowych.
 3. Działalność zespołu wspierająco - aktywizującego koordynuje Kierownik zespołu wspierająco - aktywizującego.
 4. Spotkania zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.
 5. Szczegółowy opis zadań zespołu zawarty jest w Zarządzeniu Nr 3/2023 z dnia 22 czerwca 
  2023 r. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przylądek” w Łukowie w sprawie powołania zespołu wspierająco - aktywizującego w Powiatowym Ośrodku Wsparcia "Przylądek" w Łukowie.

ROZDZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW OŚRODKA WSPARCIA

§ 11

Uczestnik ma prawo do:

 1. godnego, podmiotowego traktowania oraz zachowania tajemnicy spraw jego dotyczących;
 2. korzystania z dostępnych form terapii, treningów samoobsługi i umiejętności społecznych oraz form pomocy proponowanych w ramach planu postępowania wspierająco – aktywizującego;
 3. współpracy z asystentem i psychologiem w rozwiązywaniu problemów osobistych;
 4. korzystania z jednego gorącego posiłku dziennie;
 5. korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Ośrodka;
 6. zapoznania się i wyjaśnienia zasad relacji osobowych w Ośrodku: między uczestnikami 
  i między uczestnikami i pracownikami;
 7. wyrażania własnych poglądów;
 8. udziału w wyborach Rady Uczestników i jej pracach;
 9. ochrony danych osobowych;
 10. składania skarg i wniosków osobiście lub przez opiekuna prawnego oraz rzetelnego ich rozpatrywania przez Dyrektora Ośrodka;
 11. odmowy uczestnictwa w zajęciach z powodu pogorszonego samopoczucia;
 12. przebywania poza terenem Ośrodka po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi (wpis do zeszytu wyjść potwierdzony podpisem);
 13. posiadania na terenie Ośrodka niezbędnych rzeczy, takich jak: obuwie i odzież do zmiany
  w miarę potrzeby, przybory toaletowe, kosmetyki itp.

§ 12

Uczestnik ma obowiązek:

 1. szanowania prawa pozostałych osób, ich prywatności oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego;
 2. uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych oraz treningach;
 3. potwierdzania swojego udziału w zajęciach na liście obecności;
 4. powiadamiania o przyczynach nieobecności w Ośrodku i jej usprawiedliwiania;
 5.  przestrzegania obowiązujących regulaminów;
 6. dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz poszanowania własności innych uczestników;
 7. dbania o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz utrzymywanie porządku w miejscu prowadzonych zajęć;
 8. dokonywania wpisu w zeszycie wyjść i informowania pracowników o każdorazowym opuszczeniu terenu Ośrodka;
 9. kulturalnego zachowania się i szanowania godności innych uczestników i pracowników.

§ 13

Na terenie Ośrodka Wsparcia zabrania się:

 1. spożywania i posiadania alkoholu oraz przebywania na terenie Ośrodka pod wpływem alkoholu
  i/lub środków odurzających;
 2. stosowania przemocy fizycznej, psychicznej i słownej wobec pracowników i uczestników;
 3. opuszczania Ośrodka bez uzgodnienia z pracownikami i bez wpisu do zeszytu wyjść;
 4. palenia tytoniu poza miejscami do tego przeznaczonymi;
 5. wynoszenia urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie Ośrodka oraz prac wykonanych z zakupionych przez Ośrodek materiałów.

§ 14

W przypadku nie stosowania się do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego przez uczestnika,
a w szczególności:

 1. powtarzającego się rażącego zachowania wobec uczestników i pracowników;
 2. przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 3. stosowania przemocy fizycznej, psychicznej i słownej wobec innych uczestników 
  i personelu;
 4. braku dbałości o mienie Ośrodka;
 5. nieusprawiedliwionej długotrwałej nieobecności;
 6. opuszczania Ośrodka podczas zajęć bez porozumienia z pracownikami i opiekunami;
 7. nieprzestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa na terenie Ośrodka;

Dyrektor jednostki, w porozumieniu z zespołem wspierająco - aktywizującym, może wystąpić
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie z wnioskiem o uchylenie lub nieprzedłużenie decyzji kierującej na pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Przylądek” w Łukowie .

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uczestników, którzy samowolnie wyszli poza Ośrodek, w szczególności bez poinformowania o swoim wyjściu pracowników Ośrodka 
  i wpisu do zeszytu wyjść.
 2.  Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za odzież oraz cenne przedmioty, w tym za pieniądze wniesione lub pozostawione przez uczestnika na terenie Ośrodka.

§ 16

Każdy uczestnik i pracownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 17

 1. Regulamin Organizacyjny opracowuje Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przylądek” 
  w Łukowie.
 2. Regulamin Organizacyjny, po uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim, podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Ośrodek Wsparcia.
 3. Zmian w Regulaminie Organizacyjnym dokonuje się w trybie właściwym do jego opracowania.
 4. Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego dokonywane jest w trybie przewidzianym dla uchwalenia Regulaminu.
 5. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia .

§ 18

Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym normowane są odpowiednimi przepisami dotyczącymi funkcjonowania powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zarządzeniami wewnętrznymi i wytycznymi wewnętrznymi Dyrektora Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przylądek” w Łukowie.

Aktualności

Logo BIP Logo Powiatu ŁukowskiegoPowiat Łukowski Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com